• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna

Vijesti

-Općina Dubrava sufinancira dio troškova sterilizacije ženki pasa i mačaka-

Ispis E-mail

Općina Dubrava sufinancira dio troškova sterilizacije ženki pasa i mačaka u vlasništvu građana koji imaju prebivalište na području Općine Dubrava.

Trajna sterilizacija 00

Sufinanciranje troškova iznosi za: 

1. ženke pasa  – do 10 kg težine…………..100,00 kuna

                        - 10 kg – 20 kg težine……  200,00 kuna

                        - preko 20 kg težine……..   300,00 kuna

 2. ženke mačaka ………………..………..  150,00 kuna

Vlasnik životinje koju namjerava podvrgnuti sterilizaciji, odnosno ostvariti pravo na sufinanciranje dijela troškova sterilizacije, dužan je prethodno ishoditi odobrenje od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava, koje prilikom sterilizacije obavezno predaje veterinarskoj organizaciji kao dokaz o sufinanciranju.

Obrazac preuzmite ovdje: ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SUFINANCIRANJE

Sterilizaciju je moguće obaviti na tri lokacije i to: 

1. Gejzir d.o.o., Veterinarska ambulatna Dubrava, Kalnička ul. bb, 10 342 Dubrava 

2. Veterinarska praksa Rajković, Ivančani 26, 10 342 Ivančani

3. Veterinarska stanica Vrbovec, Kolodvorska ul. 68, 10 340 Vrbovec 

                                                         

Općina Dubrava sufinancirati će sterilizaciju ženki pasa i mačaka za najviše dvije životinje po vlasniku.

Veterinarska organizacija izvršit će sterilizaciju ženki pasa samo ako su označeni mikročipom.

Nakon izvršene usluge račun koji je ispostavljen od strane vršitelja usluge mora biti umanjen za iznos sufinanciranja od strane Općine Dubrava.

* Zahtjev se dostavlja osobno u Jedinstveni upravni odjel u Općinu Dubrava, a za sve informacije nazovite na broj 01 2725 821. 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 31.11.2022. godine. 

 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava

Ispis E-mail

Klasa: 112-02/22-01/1

Urbroj: 238-5/04-22-01 od 19. I. 2022. (437)

Na temelju odredbe članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon), općinski načelnik Općine Dubrava objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

– magistar pravne, ekonomske ili građevinske struke.

– pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,

– položen državni ispit.

Iznimno, ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja, na radno mjesto pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili građevinske struke u skladu s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako ispunjava i ostale uvjete za imenovanje.

Na natječaj za prijam pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava mogu se ravnopravno prijaviti kandidati obaju spolova, a izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člancima 12., 13. i 14. Zakona.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona. Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici: https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

a) životopis,

b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

c) preslik osobne iskaznice,

d) dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem),

e) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

f) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

g) uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja,

h) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona,

i) dokaz o položenom državnom ispitu

j) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

k) dokazi o ostvarivanju prava prvenstva.

Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočiti izvornik isprava.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj, već će dokaz dostaviti prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se će inače smatrati da je povukao prijavu na natječaj.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.općina-dubrava.hr. Na mrežnoj stranici www.općina-dubrava.hr i na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od podnositelja prijave, s navedenom adresom za kontakt i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Dubrava, 10342 Dubrava, Braće Radić 2, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava – ne otvaraj«.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dubrava

 

Objava u Narodnim novinama

Podaci o opisu poslova, podaci o plaći, obavljanju provjere znanja, izvori za pripremanje i pravila testiranja službenika za radno mjesto „Pročelnik/pročelnica“

NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje i utvrđivanje Dodatne Liste reda prvenstva

Ispis E-mail

Općina Dubrava objavljuje  NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje i utvrđivanje Dodatne Liste reda prvenstva. 

 • Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu "ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA", koji se može dobiti u Općini Dubrava, Braće Radić 2, svakim uredovnim radnim danom (utorak, srijeda i četvrtak) u trajanju natječajnog roka, od 8,00 do 14,00 sati, odnosno preuzeti s internetske stranice opcina-dubrava.hr
 • Dodatne informacije podnositelji zahtjeva mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubrava ili na broj telefona: 01/2726-444 ili putem mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. svakim uredovnim radnim danom (utorak, srijeda i četvrtak) od 8.00 do 14.00 sati.

Zahtjevi se mogu predati zaključno do 30.06.2022. godine. 

NATJEČAJ: TEKST NATJEČAJA, pogledati ovdje.

ZAHTJEV: Zahtjev za kupnju stana

OBRASCI: Obrazac 2 - Izjava o izvanbračnoj zajednici

                  Obrazac 3 - izjava o stanovanju kod člana obitelji

                  Obrazac 4 - Izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće

                  Obrazac 5 - Izjava o neposjedovanju

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije