• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna

Vijesti

Djelokrug rada

Ispis E-mail

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Dubrava.

Vijećnici Općinskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Općinsko vijeće ima 13 članova  izabranih na način određen zakonom. Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konsti­tuiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora. Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, prvog i drugog. Predsjednik i potpredsjednici biraju se većinom glasova svih članova Vijeća. Način rada Općinskog vijeća, te prava i obveze vijećnika uređeni su Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi:

– Statut Općine

– Poslovnik o radu

– Proračun i Odluku o izvršenju Proračuna

– Godišnje izvješće o izvršenju proračuna

– Odluku o privremenom financiranju

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Dubrava čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna)

– odluku o promjeni granice Općine Dubrava

– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu

– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano

– donosi odluke o potpisivanju sporazuma i drugih akata o suradnji ili zajedničkom obavljanju pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom

– raspisuje lokalni referendum

– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća

– bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća

– donosi odluke o dodjeli koncesija i druge akte iz oblasti komunalnog gospodarstva

– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja

– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća

– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

– daje suglasnost na izbore i imenovanja kad je za to ovlašteno posebnim propisima

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom

Poziv udrugama za dostavu izvješća za 2021. godinu

Ispis E-mail

Općina Dubrava poziva udruge koje su financirane putem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz proračuna Općine Dubrava u 2021. godini da dostave Završni izvještaj o provedbi projekta i Završno financijsko izvješće.

Rok za dostavu navedenih dokumenata, Jedinstvenom upravnom odjelu, je 11. veljače 2021. godine.

Molimo da popunite korištenjem računala!

 

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije