Ostali pozivi i natječaji

Ispis E-mail

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE OBJAVLJUJE:

Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu
(referentni broj: MF-2024-1-1)

https://mzozt.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-klimatske-aktivnosti-1879/modernizacijski-fond/objava-poziva-modernizacijskog-fonda/9200


Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.


Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 33.813.570 eura.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:


Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos 100.000,00 eura
 • najviši iznos 5.000.000,00 eura

 Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Način podnošenja projektnih prijedloga:

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 9. srpnja 2024. u 9 sati.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 9. rujna 2024. do 9 sati.

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH OBJAVLJUJE:  

NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

https://mzom.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/UdrugeIzvaninstitucionalni/Rok-31-7-2024//Natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava.pdf

FINANCIJSKA POTPORA:

Planirana vrijednost Natječaja je 1.800.000,00 eura. Ukupna planirana vrijednost Natječaja može se

mijenjati ovisno o visini stvarno raspoloživih, odnosno uplaćenih sredstava sukladno Uredbi o

kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024. godinu (Narodne novine, broj 32/24.). Najmanji iznos koji se može zatražiti je 6.636,14 eura, a najveći

19.908,42 eura.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj br. 74/2014., 70/2017., 98/2019. i 151/2022.)

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za prijavu na Natječaj je 31. srpnja 2024. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do dana 31. srpnja 2024. godine do 23.59 sati. U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Ministarstva, to treba učiniti najkasnije do kraja radnog vremena pisarnice onog datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Natječaj, a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka pošiljke.

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA UDRUGAMA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVITKA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U 2024. GODINI

Rok - 22.05. - 21.05.2024.

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/578/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-udrugama-iz-podr

 

JAVNI NATJEČAJ ZA POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U 2024. GODINI

Rok 22.05. - 21.06.2024.

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/575/javni-natjecaj-za-poticanje-razvoja-ribarstva-u-za

 

 JAVNI POZIV ZA POTICANJE RAZVOJA LOVSTVA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U 2024. GODINI

Rok - 22.05.2024. – 15.11.2024.

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/576/javni-poziv-za-poticanje-razvoja-lovstva-u-zagreba

 

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA RASPISUJE:

Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2024.

Link: https://min-kulture.gov.hr/poziv-za-predlaganje-programa-koji-omogucuju-pristup-i-dostupnost-kulturnih-sadrzaja-za-osobe-s-invaliditetom-i-djecu-i-mlade-s-teskocama-u-razvoju-u-republici-hrvatskoj-u-2024-rok-6-lipnja-2024/25864


Opći cilj Poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnim sadržajima pridonosi podizanju razine kvalitete življenja osoba s invaliditetom jednako kao i društva u cjelini, očuvanju raznolikosti društva, jačanju kapaciteta zajednice te afirmira njihove kreativne, umjetničke i intelektualne mogućnosti i senzibilizira javnost za umjetnički rad osoba s invaliditetom.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske.
 

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 6. svibnja 2024. godine do 6. lipnja 2024. godine do 17 sati.

 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE RASPISUJE:

POZIV za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu

Link: https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages//Direktorij%202/Slike%20od%2013.2024/Dokumenti/Poziv%20usmjeren%20podr%C5%A1ci%20roditeljstvu//UPUTE%20ZA%20PRIJAVITELJE-PODR%C5%A0KA%20RODITELJSTVU%202024_.pdf

Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni:

Podršci (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)

Aktivnoj podršci jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)

Poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

Senzibiliziranju javnosti o važnosti dojenja (tisak brošura, letaka i plakata na temu dojenja te njihova distribucija, organizacija javnih događanja usmjerenih promociji dojenja).

Unaprjeđenju digitalnih kompetencija djece i roditelja s ciljem prevencije elektroničkog nasilja

Za financiranje projekata usmjerenih podršci roditeljstvu osigurano je ukupno 833.000,00 eura

Najmanji iznos koji se može dodijeliti putem Poziva - 6.700,00 eura.

Najveći iznos koji se može dodijeliti putem Poziva - 13.300,00 eura.

Odobreni iznosi isplatit će se sukladno raspoloživim sredstvima u dinamici koja će biti definirana ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 50-60 projekata.

SDUDM nije obvezan utrošiti cjelokupan iznos predviđenih sredstava za financiranje predloženih projekata po ovom Pozivu.

Rok za podnošenje prijava je do 12 sati 5. lipnja 2024. godine.

PRIJAVITELJ= Udruga koja prijavljuje projekt 

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA RASPISUJE:

Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u 2024. godini

LINK: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/574/javni-poziv-za-ostvarivanje-prava-na-financiranje-

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 372.000,00 eura za dodjelu financijskih potpora iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Županije, u okviru prioritetnih područja djelovanja te iznose po pojedinom području kako slijedi:

 • zaštita i spašavanje – 20.000,00 eura
 • branitelji i stradalnici – 14.600,00 eura
 • socijalna djelatnost – 35.400,00 eura
 • obrazovanje, znanost i istraživanje – 20.000,00 eura
 • ljudska prava – 10.000,00 eura
 • duhovnost – 40.000,00 eura
 • hobistička djelatnost – 10.000,00 eura
 • dobrovoljno vatrogastvo – 222.000,00 eura

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a krajnji rok za podnošenje prijava je 15. studeni 2024. godine.

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA RASPISALA MILIJUN EURA VRIJEDNE NATJEČAJE ZA PODUZETNIKE

Za proizvodne djelatnosti do 10 tisuća eura, za neproizvodne do 4 tisuće eura, a za početnike do 2 tisuće eura bespovratnih potpora!!! 

Zagrebačka županija raspisala je 850 tisuća eura vrijedan natječaj za dodjelu bespovratnih potpora subjektima malog gospodarstva koji se bave proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima s ciljem jačanja konkurentnosti, a koji je otvoren do 24. svibnja 2024. godine. Također, u tijeku je i 150 tisuća eura vrijedan natječaj namijenjen poduzetnicima početnicima koji je otvoren do 14. svibnja 2024. godine.

Ove godine bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu do 10 tisuća eura dodjeljivat će se za proizvodne djelatnosti i to za nabavu strojeva, alata i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti kao i nabavu radnih strojeva poput viličara, dizalica i sl.

Za neproizvodne djelatnosti maksimalni iznos potpore iznosi do 4 tisuće eura, a dodjeljivat će se za nabavu strojeva, alata i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, izradu web stranica i web shopa te nabavu radnih strojeva.

Važno je napomenuti kako se potpora odobrava samo za jednu vrstu namjene, a postotak s kojim Županija sufinancira projekte je do 40% ukupnog iznosa.

Poduzetnici početnici mogu računati na sufinanciranje 75% prihvatljivih troškova za nabavu strojeva, alata i opreme, radnih strojeva, nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, izradu internetske web stranice i web shopa te nabavu uredskog i radnog namještaja, a maksimalni iznos potpore iznosi do 2 tisuće eura.

LINK:

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/media/filer_public/aa/fa/aafa49ea-848a-41c4-8701-7cc988c000a0/javni_poziv.pdf

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i

šumarstvu sukladno Programu poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora

Zagrebačke županije za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Prihvatljivi Korisnici:

- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih

poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), odnosno

u Upisnik šumoposjednika, odnosno u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje

važeću Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom

razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu, najkasnije do 31. prosinca 2023. godine, a

koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije ili,

- fizičke i pravne osobe upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su

nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke ili,

- proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta

poljoprivrednih proizvoda,

bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

ROK: . Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2024. godine, odnosno do utroška proračunskih sredstava

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/555/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-u-

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu sukladno Programu poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije za razdoblje od 2023. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831, od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore te Uredbom Komisije (EU) 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredba Komisije (EU) 316/2019 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Prihvatljivi Korisnici:

 • Opći uvjeti prihvatljivosti Korisnika su:

- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), odnosno u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2023. koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije ili,

- fizičke i pravne osobe upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke ili,

- proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda,

bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

 • Kategorije Korisnika su:
 • „profesionalni poljoprivrednik“ je Korisnik koji je upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi primarne poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po navedenoj osnovi,
 • „mladi poljoprivrednik“ je Korisnik koji zadovoljava uvjete „profesionalni poljoprivrednik“, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna osoba, tada odgovorna osoba unutar pravne osobe treba ispunjavati uvjete „mladog poljoprivrednika“ i ujedno biti vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala pravne osobe.

           ROK: Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2024. godine.

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom razvoju u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/556/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-u-

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom razvoju sukladno Programu poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Prihvatljivi Korisnici:

1. Opći uvjeti prihvatljivosti Korisnika su:

- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), odnosno u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2023. godine, a koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije ili,

- fizičke i pravne osobe upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke ili,

- proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

2. Kategorije Korisnika su:

- „ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu,

- „mladi ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „ekološki poljoprivrednik“ i nositelj, odnosno odgovorna osoba nije starija od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

Uvjet za dodjelu potpore:

- prihvatljivi troškovi u potpunosti plaćeni dobavljaču robe, odnosno usluge. Intenzitet potpore po korisniku: - do 50 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 20.000,00 EUR za ekološke poljoprivrednike,

- do 70 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 20.000,00 EUR za mlade ekološke poljoprivrednike.

ROK: Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2024. godine.

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za sjetvu i sadnju – subvencioniranje nabave poljoprivrednog repromaterijala u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/557/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za

       Prihvatljivi Korisnici:

 • Opći uvjeti prihvatljivosti Korisnika su:

- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), najkasnije do 31. prosinca 2023. koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

 • Kategorije Korisnika su:
 • „profesionalni poljoprivrednik“ je Korisnik koji je upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi primarne poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po navedenoj osnovi,
 • „mladi poljoprivrednik“ je Korisnik koji zadovoljava uvjete „profesionalni poljoprivrednik“, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna osoba, tada odgovorna osoba unutar pravne osobe treba ispunjavati uvjete „mladog poljoprivrednika“ i ujedno biti vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala pravne osobe,
 • „ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu
 • „mladi ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „ekološki poljoprivrednik“ i nositelj, odnosno odgovorna osoba nije starija od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

         Prihvatljive aktivnosti i intenzitet potpore:

        Potpora za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu i sadnju u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini    

         Korisniku će se dodijeliti za subvencioniranje nabave poljoprivrednog repromaterijala (sjemena, presadnica,

         gnojiva, zaštitnih sredstava) za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica u 2024. godini u

         vrijednosti najmanje 300,00 EUR ukupnih prihvatljivih troškova.

           Intenzitet potpore po Korisniku:

 • do 30 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 400,00 EUR,
 • do 50 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 500,00 EUR za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,
 • do 70 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 600,00 EUR za mlade i mlade ekološke poljoprivrednike.

     ROK: Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2024. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA RASPISUJE:

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2024. godinu

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/559/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-pocetak-poslo

23

 

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RASPISUJE:

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA ZA FIZIČKE OSOBE

https://www.fzoeu.hr/docs/228/Javni%20poziv%20energetski%20u%C4%8Dinkovita%20vozila_EnU-3-24.pdf

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila je neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila fizičkim osobama.

U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu je 15.000.000,00 eura.

Fizička osoba može ostvariti sredstva za kupnju najviše jednog vozila.

Prihvatljivi i opravdani trošak po Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom, najranije na dan objave ovog Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 22. travnja 2024. godine u 9:00 sati. Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 09:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA RASPISALA JE: 

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2024. godini

Priznanja će se dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu. 

NATJEČAJ

 

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA RASPISALO JE:

Javni natječaj – R.br. 1549 - Sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2024.

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2024_jpoz_turizam/4_240322_udruge_upute.pdf

Rok za prijavu: 15. srpnja 2024.

1. Prijavu na Javni natječaj mogu podnijeti:

- strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu

- udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom

Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog

Javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt

odnosno ciljeve Javnog natječaja.

2. Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 5.000 € a maksimalni iznos po pojedinom

projektu je 27.000 €.

3. Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti samo jedan (1) projekt.

4. Krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 27. lipnja 2025. godine.

5. Prijave se podnose isključivo:

 

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA RASPISALO JE:

Javni natječaj – Sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2024.

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2024_jpoz_turizam/4_240322_udruge_upute.pdf

Rok za prijavu:  15. srpnja 2024.

Prijavu na Javni natječaj mogu podnijeti:

- strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu

- udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom

Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 5.000 € a maksimalni iznos po pojedinom

projektu je 27.000 €.

Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti samo jedan (1) projekt.

Krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 27. lipnja 2025. godine.

Prijave se podnose isključivo:

- popunjavanjem on-line obrasca prijave i učitavanjem svih propisanih/obveznih obrazaca i

propisane dokumentacije putem elektroničke usluge TuRiznica https://eturizam.gov.hr/

- prijavu može ispuniti jedino osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje Prijavitelja u sustavu

eGrađani, za TuRiznica-u (FINA servis e-ovlaštenja)

 

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE OBJAVILO JE NAJAVU:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“

https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/NPOO/EO_VSZ_NPOO_novi//2024_03_18_Najava%20poziva_C7.2.I1_EO_VSZ1.pdf

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih

višestambenih zgrada neoštećenih u potresima te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno ne konstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz Mehanizma za oporavak i otpornost, za dodjelu u okviru ovog Poziva je 94.235.322,37 eura.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za sufinanciranje

prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi:

      a) najniži iznos 55.000,00 eura,

      b) najviši iznos 6.500.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun

suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim

pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,

153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17 - ispravak) ili

 • upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 378. Zakona

o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,

79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17 - ispravak) i čl. 4. (točka

72.) Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RASPISALO JE:

JAVNI POZIV za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2025. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/sume/sume_privatnih//Javni%20poziv.pdf

ROK: Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv počinje teći 11. ožujka 2024. od 12:00:00 sati i istječe 30. kolovoza2024. u 12:00:00 sati

1. Pravo na podnošenje prijave za financiranje

Pravo podnošenja prijave za financiranje ima privatni šumoposjednik upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika koji nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

2. Prioritet za financiranje radova gospodarenja imaju vrste radova po redoslijedu nabrajanja:

1. sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima

2. zaštita šuma od štetnih organizama i požara

3. prirodna obnova šuma

4. njega šuma koje su prethodnih godina obnovljene, pošumljavane ili popunjavane

5. njega šuma

6. podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu

7. umjetna obnova šuma

8. održavanja izvora, bunara i cisterni.

 

DRUGI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ULAGANJE C1.5 R4.I1 – INFRASTRUKTURNO OPREMANJE POSREDNIKA U LANCU DONIRANJA HRANE I BANKE HRANE

Link: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/22

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 05.03.24, 10:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 05.04.24, 17:00

Cilj ovog poziva je ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovoga Poziva je 2.090.000,00 eura, od čega je:

- 1.081.307,00 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane,

- 1.008.693,00 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje banke hrane.

Ukupna bespovratna sredstva: 2.090.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 159.267,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

1.Organizacije civilnog društva

2.Ustanove

 

DRUGI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ULAGANJE C1.5 R4.I1 – INFRASTRUKTURNO OPREMANJE POSREDNIKA U LANCU DONIRANJA HRANE I BANKE HRANE

Link: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/22

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 05.03.24, 10:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 05.04.24, 17:00

Cilj ovog poziva je ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovoga Poziva je 2.090.000,00 eura, od čega je:

- 1.081.307,00 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane,

- 1.008.693,00 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje banke hrane.

Ukupna bespovratna sredstva: 2.090.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 159.267,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

1.Organizacije civilnog društva

2.Ustanove

 

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU RASPISALO JE:

Javni poziv za sufinanciranje projekata prema Programu dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnog razvoja

Rok za prijavu: 20 dana od obave poziva ( poziv objavljen 08.03.)

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Program dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnog razvoja potiče jačanje aktivnosti lokalnih organizacija čiji se razvojni potencijali realiziraju stvaranjem i mobiliziranjem različitih vrsta društvenog kapitala, što posljedično utječe na smanjenje podjele u društvu i osnaživanje pojedinaca da se aktivno uključe u život lokalne zajednice.

Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može odobriti je do 50% prihvatljivih troškova manifestacije, ali ne više od 10.000,00 eura po korisniku.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Udruge, savez udruga i združeni savez udruga
 • Zadruge
 • Zaklade
 • Jedinice lokalne samouprave koje prema stupnju razvijenosti pripadaju I. skupini potpomognutih područja

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RASPISALO JE: 

Predmet Natječaja: Financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za njihovu redovitu djelatnost u

2024. godini.

Rok za prijavu: 06. travanj 2024. godine

Prihvatljivi prijavitelji: Pravo prijave na Natječaj imaju udruge registrirane u skladu sa Zakonom o udrugama (,,Narodne novine", br; 74174.,70117 .,98119. i l5ll22.) (u daljnjem tekstu: Zakon) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Natječaja odnose se na financiranje jednogodišnjih programa i projekata.

Jednogodišnje aktivnosti odnose se na aktivnosti čija provedba započinje danom objave ovog Natječaja, a provode se u razdoblju od najdulje 12 mjeseci od dana početka provedbe.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2024. godinu je 132.723,00 eura.

Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 5.000,00 EUR i najvećem iznosu od 15.000, 00 EUR za pokriće troškova provedbe programa.

 

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA RASPISALO JE: 

Javni poziv osnovnim i srednjim školama za videonajave knjiga - učeničke radove

Rok za prijavu:  od 7. ožujka do 6. svibnja 2024. godine.

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-osnovnim-i-srednjim-skolama-za-videonajave-knjiga-ucenicke-radove-rok-6-svibnja-2024/25579

Na Javni poziv mogu se prijaviti isključivo osnovne i srednje škole s videoradovima svojih učenika javno dostupnima putem mrežnih servisa (Vimeo, YouTube i sl.). Prijavljeni videoradovi mogu predstavljati bilo koju knjigu bilo kojeg autora i smiju trajati najviše do 2 minute.

Sve u roku pristigle prijave razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te odabrati najkvalitetnije videoradove koji na najbolji način predstavljaju odabranu knjigu i njezinog autora, odnosno promoviraju čitanje. Za najbolje videoradove koji predstavlja knjige Ministarstvo kulture i medija nagradit će razrede iz kojih dolaze učenici autori izletom s kulturno-umjetničkim programom u dogovoru sa školom.

 

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA RASPISALO JE: 

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata

Rok za prijavu: 15.03.2024.

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske - T U R I Z A M (gov.hr)

Glavni cilj je zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva.

Program treba doprinijeti razvoju održivih turističkih proizvoda, poboljšati procese u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, digitalizaciji i unaprjeđenju pružanja ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga, kružnom gospodarstvu te povećanju energetske učinkovitosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • subjekti malog gospodarstva ( trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti
 • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljsku uslugu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA RASPISALO JE:

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2024. godini 

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-stvaralastva-vizualnih-umjetnika-u-2024-godini-rok-2-travnja-2024/25560

Rok za prijavu na natječaj: 02. travnja 2024.

Cilj Javnog poziva je potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse i jačanju vlastitih profesionalnih kapaciteta te dodatnom jačanju kvalitete i vitalnosti područja suvremenog vizualnog stvaralaštva.

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:
 
A) Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti 

B) Poticaj umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi

Kategorija A:

Aktivnost A1:

 • potpore u iznosu od 650,00 EUR do maksimalno 3.500,00 EUR

Aktivnost A2:

 • potpore u iznosu od 2.000,00 EUR do maksimalno 8.000,00 EUR

Aktivnost A3:

 • potpore u iznosu od 650,00 EUR do maksimalno 3.500,00 EUR

 
Kategorija B:

 • sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR bit će dodijeljena prijaviteljima koji ispunjavaju uvjete Poziva.

Prihvatljivi predlagatelji - tko može podnijeti prijavu:

 • državljani Republike Hrvatske;
 • vizualni umjetnici koji profesionalno djeluju u jednom od navedenih područja: slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, suvremene umjetničke prakse u području vizualnih umjetnosti, primijenjene umjetnosti;
 • vizualni umjetnici koji kontinuirano profesionalno djeluju u području vizualnih umjetnosti više od 3 godine (izlaganje u okviru nastavnog programa neće biti vrednovano). 

 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU OBJAVILA JE:

Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

73.03. Ulaganja – Korištenje obnovljivih izvora energije - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (apprrr.hr)

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 10.000.000,00 EUR.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 4. ožujka 2024. godine od 12:00 sati do 4. travnja 2024. do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija
 • fizičke i pravne osobe (uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

 

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA OBJAVLJUJE:

Najavu Javnog natječaja za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2024. godini

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Sredstva su namijenjena za obnovu, uređenje i opremanje postojećih prirodnih penjališta, provođenje edukacija za licencirane oprematelje smjerova u prirodi i instruktora oprematelja smjerova u prirodi te uređenje pristupnih putova koji vode do penjališta.

Planirani datum objave Javnog natječaja za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2024. godini je 15. ožujka 2024.

Rok za prijavu je 15. svibnja 2024.

Najmanji iznos sufinanciranja po projektu koji Prijavitelj može zatražiti/ugovoriti je 1.500,00 EUR, a najveći 5.300,00 EUR. Ministarstvo turizma i sporta financira 100% prihvatljivih troškova projekta do maksimalno 5.300,00 EUR.

Prijavu na Natječaj mogu podnijeti:

 • sportsko penjačke udruge i penjački klubovi

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JE: 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sjetvu i sadnju - subvencioniranje kamata za kreditiranje nabave poljoprivrednog repromaterijala u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/545/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za

Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2024. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. 

Potpora za subvencioniranje kamate za kreditiranje sjetve i/ilisadnje u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini korisniku će se dodijeliti za subvencioniranje kamate kratkoročnih kredita za financiranje poljoprivrednog repromaterijala (sjemena, presadnica, gnojiva, zaštitnih sredstava) za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica.

 1. Opći uvjeti prihvatljivosti Korisnika: Korisnici potpora koje se dodjeljuju temeljem ovog Javnog poziva su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i/ili Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje važeću Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), najkasnije do 31. prosinca 2023. koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije.

2. Specifični uvjeti prihvatljivosti Korisnika: Korisnici potpora upisani su u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznici su plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JE: 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za financiranje dodatnih programa od značaja za Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku u 2024. godini

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/544/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-financiranje-dod

Javni poziv otvoren je od 01. veljače do 15. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava namjenjenih u ovu svrhu. 

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u zaključno s danom objave Javnog poziva. 

Udruga je usmjerena na rad u području sporta te je upisana u Nacionalni informacijski sustav u sportu. 

Ukupna planirana vrijednog Javnog poziva je 55.000,00 eura, najmanji iznos po pojedinom projektu je 600,00 eura, a najveći 5.000,00 eura.