• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna
 • -JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela -

-JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela -

Ispis E-mail

KLASA: 112-02/23-01/1

URBROJ: 238-5/02-23-01

Na temelju odredbe članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)- u nastavku teksta: Zakon,, Općinski načelnik Općine Dubrava,  objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

– magistar pravne, ekonomske ili građevinske struke,

– 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,

– položen državni ispit.

Na natječaj za prijam pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava mogu se ravnopravno prijaviti kandidati obaju spolova, a izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člancima 12., 13. i 14. Zakona.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona. Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od dana prijema u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj: 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici: https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

a) životopis,

b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

c) preslik osobne iskaznice,

d) dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem),

e) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove), a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

f) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

g) uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja,

h) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona,

i) dokaz o položenom državnom ispitu

j) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

k) dokazi o ostvarivanju prava prvenstva.

Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočiti izvornik isprava.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj, već će dokaz dostaviti prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se će inače smatrati da je povukao prijavu na natječaj.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.općina-dubrava.hr i na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava, gdje će biti objavljeno i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno pot­pisane od podnositelja prijave, s navedenom kontakt-adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narod­nim novinama, na adresu: Općina Dubrava, 10342 Dubrava, Braće Radić 2, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava – ne otvaraj«.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisivanja natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj. Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

OPĆINA DUBRAVA

OBJAVA U NARODNIM NOVINAMA: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8352110.html

Podaci o opisu poslova, podaci o plaći, obavljanju provjere znanja, izvori za pripremanje i pravila testiranja službenika za radno mjesto „Pročelnik/pročelnica“

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije